Fairplay - Nasz wkład w zapewnienie jakości

FAIRPLAY zobowiązuje się oraz wszystkich swoich pracowników do ścisłego przestrzegania zasad i definicji zawartych w „Systemie Zarządzania Jakością", który również służy za podstawę dla dalszych zobowiązań, jak na przykład:

  • Zamówienia złożone przez klientów będą obsługiwane w ścisłej zgodności z zasadami i warunkami z nimi uzgodnionymi oraz w zgodności z Systemem Zarządzania Jakością Fairplay.

  • Stałe ulepszanie naszych usług oferowanych klientom ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska.

  • Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością na wszystkich szczeblach firmy, włącznie z niezbędną dokumentacją i określeniem przyszłych celów.

  • Niezbędne zobowiązania są przedstawione w instrukcjach dotyczących pracy, statków, w okólnikach i w osobnym programie ochrony środowiska.

  • Unikanie i zapobieganie możliwym zagrożeniom i wypadkom dotyczącym zdrowia lub środowiska.

  • Ścisłe przestrzeganie wszystkich odnośnych zasad, przepisów, praw, kodeksów i procedur.

  • Regularne „Przeglądy Zarządu” w celu oceny adekwatności i efektywności Systemu Zarządzania Jakością Fairplay oraz odpowiednie definiowanie celów.

 


Go Back